Ważna informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych przez OSK Euforia Monika Golus

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, pragniemy Państwa poinformować o kilku, niezmiernie istotnych kwestiach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest  OSK Euforia Monika Golus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kniaziewicza 28/1A, 50-455 Wrocław.

 1. O jakich danych osobowych mowa?

Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług (zapis na kurs prawa jazdy– podpisanie umowy, wydanie skierowania na badania lekarskie,  obsługa profilu kandydata na kierowcę PKK w programie oskpwpw, umawianie na zajęcia teoretyczne i praktyczne). W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego. Poza tym w celach kontaktowych: adres poczty e-mail  i numer telefonu.

 1. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
 2. a) w przypadku zawartej umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie.

–  podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

 1. b) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną.

–   podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

 1. c) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu umieszczenia informacji lub recenzji w mediach społecznościowych

–  podstawą prawną przetwarzania danych  osobowych jest w tym wypadku art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą,

 1. d) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez OSK Euforia Monika Golus działalności gospodarczej

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

 

 1. e) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez OSK Euforia Monika Golus działalnością gospodarczą

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

 1. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlowo – usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców:

 1. a) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z OSK Euforia Monika Golus przy realizacji usług;
 2. b) dostawcom usług zaopatrującym OSK Euforia Monka Golus w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez OSK Euforia Monika Golus oraz zarządzaniem naszą firmą (firmach pocztowych, kurierskich).
 3. c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OSK Euforia Monika Golus w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

 

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie OSK Euforia Monika Golus dokonują przetwarzania danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

 

 1. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie podpisania umowy lub w celu nawiązania współpracy.

 1. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:

 1. a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu: – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,- statystycznych i archiwizacyjnych,- nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 2. b) w celach marketingowych – przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

 1. a) umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów firmy OSK Euforia Monika Golus,
 2. b) dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.:

–  z otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług OSK Euforia Monika Golus  drogą elektroniczną lub/i telefoniczną,

 1. Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez OSK Euforia Monika Golus Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 – mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Ponadto informujemy, iż rozwiązana w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzone w OSK Euforia Monika Golus – dostępne są na stronie: https://oskeuforia.pl/rodo-polityka-prywatnosci

 

OSK Euforia

Monika Golus