Kurs prawa jazdy na motocykl

Kategoria A, A2, A1, AM

Ośrodek Szkolenia Kierowców Euforia Wrocław

Zadania na egzaminie państwowym (plac manewrowy)

1. Sprawdzenie stanu technicznego motocykla

Podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić: a) poziom oleju w silniku, b) poziom płynu chłodzącego, c) poziom płynu hamulcowego, d) działanie sygnału dźwiękowego, e) działanie świateł pozycyjnych/postojowych, f) działanie świateł mijania, g) działanie świateł drogowych, h) działanie świateł hamowania „STOP”, i) działanie świateł kierunkowskazów, j) działanie świateł awaryjnych,

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1: na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut, osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, lub w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a -e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f -m.

W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

2. Przygotowanie do jazdy

Właściwe ustawienie lusterek włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym; Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2: w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem.

3. Kolejne zadania dla kategorii motocyklowych

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia, b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch), c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku, d) podparcie pojazdu na podpórce; Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3: zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, nie najeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu). Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Jazda po łukach w kształcie cyfry osiem.1. upewnienie się o możliwości jazdy: a)wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła; 2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry osiem. Slalom wolny dwukrotny przejazd pomiędzy 5 parami bramek ustawionych na wyznaczonym pasie ruchu.

4. Następne zadania dla kategorii motocyklowych

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).1 Upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika. Sposób wykonania zadania: a) średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h, b) przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu c) nie podpieranie się nogami, d) nie najeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, e) niepotrącanie pachołków. Ominięcie przeszkody.1. upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 2. 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda złożona z 3 pachołków, sposób wykonania zadania: a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h, b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo, c) nie podpieranie się nogami, d) nie najeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, e) niepotrącanie pachołków

5.Ostatnie zadanie na placu manewrowym dla kategorii motocyklowych

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – realizowane jest od przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.

Egzamin w ruchu drogowym rozpoczyna się z parkingu za wjazdem do ośrodka, po zakończeniu egzaminu na placu manewrowym. Ta część egzaminu praktycznego polega na wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem. W trakcie egzaminu w ruchu drogowym egzaminator wydaje polecenia dotyczące zmiany kierunku jazdy lub wykonania przewidzianych instrukcją dodatkowych zadań. Polecenia te wydawane są z wyprzedzeniem umożliwiającym bezpieczne i prawidłowe wykonanie zadań i nie mogą być sprzeczne z przepisami ruchu drogowego oraz nie mogą stwarzać możliwości zagrożenia. W trakcie egzaminu egzaminator wydaje polecenia i ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, korzystając z połączenia drogą radiową.   W przypadku popełnienia przez zdającego błędu, egzaminator powiadomi o tym mówiąc „błąd” lub „to zadanie zostało wykonane nieprawidłowo”. Gdy zdający to samo zadanie wykona dwukrotnie nieprawidłowo, egzaminator powiadomi zdającego, że wynik egzaminu jest negatywny – egzamin nie będzie jednak przerwany. Przerwanie egzaminu następuje z chwilą wystąpienia okoliczności bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu. Zdający w każdej chwili egzaminu może wnioskować o jego przerwanie.